เกี่ยวกับโครงการ
โครงการ Basecamp หรือ โครงการส่งเสริมการใช้พื้นที่ร่วมเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ (Co-Working Space) ริเริ่มขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจของผู้ประกอบการ กลุ่มนักประดิษฐ์นักวิจัย นวัตกร นักออกแบบ วิศวกร หรือกลุ่มต่าง ๆ ที่มีแนวคิดใหม่ในการเริ่มต้น ธุรกิจ รวมทั้งผู้ที่ มีความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ โดยการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมให้สามารถจัดตั้งธุรกิจหรือพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์และบริการให้ ออกสู่ตลาดได้
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศ (Ecosystem) ในการสร้างสภาพ แวดล้อม และปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจใหม่ โดยจัดให้มีพื้นที่ร่วม (Co-Working Space) สําหรับการเรียนรู้แนวคิดธุรกิจใหม่ๆ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) การสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และการสร้างโอกาสในการจัดตั้งธุรกิจแก่คนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบ การ วิสาหกิจเริ่มต้น หรือผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ
เพื่อยกระดับความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันต่าง ๆ ในการเพิ่มศักยภาพด้านการเพิ่มผลิตภาพและนวัตกรรมเพื่อร่วมกันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ