ตารางการอบรม
ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ
1 พฤหัส 28 มี.ค. 2562 Disruptive Trends and Innovation Mindset แนวคิดการสร้างธุรกิจเชิงนวัตกรรมให้เติบโตอย่างมั่นคง
2 ศุกร์ 29 มี.ค. 2562 การจับคู่และแนะนําผลงานวิจัย (เช้า) / ข้อควรรู้ด้านกฎหมายในการนํางานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ (บ่าย)
3 พฤหัส 4 เม.ย. 2562 Design Thinking และ Workshop การคิดเชิงออกแบบและแก้ปัญหาที่สามารถนําไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได
4 ศุกร์ 5 เม.ย. 2562 Value Proposition และ Business Model Innovation การออกแบบคุณค่าที่นําเสนอต่อลูกค้าและโมเดลธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ความ ต้องการของตลาด
งดเว้นการเรียนการสอน 2 สัปดาห์ช่วงเทศกาลสงกรานต์
5 พฤหัส 25 เม.ย. 2562 พื้นฐานการสร้างแบรนด์และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Branding 101 & Branding Workshop
6 ศุกร์ 26 เม.ย. 2562 การสร้างแผนนําเสนอธุรกิจและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Pitch Deck 101 & Pitch Deck Workshop
งดเว้นการเรียนการสอน 1 สัปดาห์ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
7 พฤหัส 9 พ.ค. 2562 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า User Experience and User Interface / Product Design
8 ศุกร์ 10 พ.ค. 2562 การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือการออกแบบ 3D ตอนที่ 1 MVP Prototyping / 3D Modelling Part 1
9 พฤหัส 16 พ.ค. 2562 การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือการออกแบบ 3D ตอนที่ 2 MVP Prototyping / 3D Modelling Part 2
10 ศุกร์ 17 พ.ค. 2562 กลยุทธ์ในการเติบโตและการขยายกลุ่มลูกค้า Customer Acquisition & Growth Strategy
11 พฤหัส 23 พ.ค. 2562 พื้นนฐานด้านการเงินสําหรับ Startups และ SMEs Financial modeling for Startups and SMEs
12 ศุกร์ 24 พ.ค. 2562 แนวทางการขยายธุรกิจออกสู่ต่างประเทศ Going global from day one
กิจกรรม Bootcamp 2 วัน 1 คืน
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน
ณ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
13 พฤหัส 6 มิ.ย. 2562 นําเสนอผลงานธุรกิจ Final Pitching
14 ศุกร์ 28 มิ.ย. 2562 สรุปผลสําเร็จโครงการและมอบประกาศนียบัตร Graduation Day
15 TBA ผู้ได้รับเลือก 5 ทีมที่มีความเหมาะสม แสดงผลงานพร้อมเชื่อมโยงและทดสอบตลาด