วิทยากร

ไกรวิน วัฒนรัตน

Ahead Asia

ธันว์ เหลียงไพบูลย

PTT ExpresSo

กวิน แก่นตระกูล

MP Medical Group

ชรภัทธ์ สันติมากร

Bangkok Ventures

ชวัล แซ่เลา

Lowcode Ventures

ยุทธภูมิ ดุลยบัณทิต

Thai - Israel Chamber of Commerce

Scott Gray

Serial Entrepreneur Startup Advisor at Founders Space

วัสนชัย ธนตั้งไวยนันท์

FS Advisor Financial Consultant

เสาวนีย์ลี้ วิจิตรศิลป์

Yusarn Audrey IP Attorney

และอีกมากมาย